ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“แพทยสภา” ประกาศ “เรื่องโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงาม” ระบุ ห้ามแพทย์โฆษณาว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงาม” โฆษณาได้เพียง “ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต” แต่หากไม่แน่ใจ ส่งมาให้แพทยสภาตรวจสอบก่อนโฆษณาได้ 


ศ.เกียรติคุณ สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ลงนามในประกาศแพทยสภา เรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567 ที่เผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2567

สำหรับสาระสำคัญของประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการโฆษณาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามให้ถูกต้องจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และให้ผู้รับการเสริมสวยหรือการเสริมความงาม ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเท่าที่จำเป็นตามประกาศและข้อบังคับที่ใช้อยู่แล้ว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 (1) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นายกแพทยสภาโดยมติของคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศแพทยสภา“ เรื่อง การโฆษณาเกี่ยวกับเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. ในประกาศนี้ “วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม “การโฆษณา” หมายความว่า การเผยแพร่หรือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามทุกรูปแบบในสถานพยาบาล สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ สื่อเฉพาะกลุ่ม หรือสาธารณสถาน 

“การเสริมสวยหรือการเสริมความงาม” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อการเสริมสวยหรือการเสริมความงาม ซึ่งรวมถึงการทำให้ผู้มารับการดำเนินการมีรูปลักษณ์ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความประสงค์ของผู้มารับการดำเนินการ ไม่ว่าทำโดยการผ่าตัด การฉีดยา หรือสสารเข้าร่างกาย การทำหัตถการด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ การสอดใส่วัสดุใดๆ เข้าไปในร่างกาย การให้ยารักษาหรือวิธีการอื่นใดทางการแพทย์เพื่อการเสริมสวยหรือการเสริมความงาม ทั้งนี้ มิให้หมายรวมถึงการกระทำที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อแก้ไขความพิการทางใบหน้าหรือร่างกาย 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐบาลและสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ จากแพทยสภา มีสิทธิโฆษณาตามวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติที่ได้รับดังกล่าวได้ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติตามข้อ 4 มีสิทธิโฆษณาคุณวุฒิได้เฉพาะปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต

6. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้อ 4 และข้อ 5 ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และแสดงชื่อหัตถการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามในการโฆษณาได้ 

7. ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ 4 และข้อ 5 โฆษณาว่าตนเป็นผู้มีความชำนาญ ประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงาม 

8. ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ 4 และข้อ 5 ต้องการตรวจสอบการโฆษณาของตน สามารถส่งโฆษณาดังกล่าวให้แพทยสภาตรวจสอบก่อนจะทำการโฆษณาก็ได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการแพทยสภา

9. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ 4 และข้อ 5 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2565 หมวด 2 ข้อ 19 และข้อ 20 

10. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ถือว่ากระทำผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม และจะมีโทษตามที่แพทยสภาประกาศกำหนด

11. บรรดาการโฆษณาที่ได้ดำเนินการก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

12. ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการแพทยสภาวินิฉัยชี้ขาด