ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สบส. จัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.อสม. ภาคกลาง เผย มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Google Form แล้วมากกว่า 3.2 แสนราย โดยมีเห็นด้วยสูงถึง 89% พร้อมเชิญชวน อสม. ทั่วไทยร่วมแสดงความคิดเห็นในโค้งสุดท้าย ก่อนปิดประชาพิจารณ์


วันที่ 10 ก.ค. 2567) นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ภาคกลาง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมีประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม. ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม

1

2

นพ.สามารถ กล่าวว่า อสม.เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำร่าง พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. .... เพื่อการยกระดับทักษะความสามารถ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ ดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ อสม.
 
ทั้งนี้ สบส. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.อสม. ผ่านช่องทาง Google Form ที่หน้าเว็บไซต์ สบส. ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2567 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว จำนวนกว่า 329,500 ราย มีผู้เห็นด้วยจำนวนกว่า 291,600 ราย หรือประมาณ 89% (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567) พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.อสม. พ.ศ. .... ทั้ง 4 ภาค โดยในวันนี้เป็นการประชุมฯ ภาคกลาง ซึ่งมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม.ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม 

อย่างไรก็ตาม ยังมีระยะเวลาแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.อสม. ผ่านทางเว็บไซต์ สบส. จนถึงวันที่ 11 ก.ค. เวลา  24.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม. และประชาชนทุกท่าน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินการร่างกฎหมายฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นระบบ มีการนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน

33