ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขับเคลื่อนนโยบาย สธ. ให้บริการ “รถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่”  (NIT Mobile stroke Unit) ลุยตรวจรักษาเชิงรุกโดยผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว - เพิ่มโอกาสรักษาให้ทันท่วงที ลดอัตราเสียชีวิต - ทุพพลภาพ


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการให้บริการรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile stroke Unit) ตั้งแต่ปี 2564 และมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเต็มที่จากนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการรักษากลุ่มโรคฉุกเฉินให้ทันท่วงที โดยเฉพาะการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีเวลาเป็นความท้าทาย การพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม จะส่งผลต่อการฟื้นฟูและหายจากโรคของผู้ป่วย ลดความเสียหายของสมองได้ 

1

ทั้งนี้ จากสถิติของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke fast track) ของสถาบันประสาทวิทยา ในปี 2564 – 2566 พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มาถึงโรงพยาบาลทันภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง เพียง 13% ซึ่งจากการสอบถามผู้ป่วยและญาติ พบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่มาโรงพยาบาลล่าช้า เนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายฉบับทั้งใน และต่างประเทศ หรืออยู่ในที่ห่างไกลพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้น คือการเดินทางโดยใช้รถฉุกเฉินนำส่ง และการบริการของหน่วยรถโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile stroke Unit) ลดระยะเวลาการเข้าถึงการรักษาให้เร็วขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

2                       

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ สธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการทีมนำทางคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา ได้เห็นถึงประโยชน์ของการบริการรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาด้านระบบการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยเชิงรุก และดำเนินการต่อเนื่อง โดยการออกหน่วยรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ ซึ่งมีทีมแพทย์ประสาทวิทยา พยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต นักรังสีทางการแพทย์ และพนักงานประจำรถ พร้อมให้บริการดูแลรักษาพยาบาล วินิจฉัย ตรวจพิเศษ พร้อมประเมินการรักษาเพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยที่มีอาการ หลอดเลือดแดงในสมองอุดตัน เป็นการบริการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งการส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า รถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีการให้บริการนำร่องควบคู่กับการศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ระบบขนส่งสาธารณะไม่ทั่วถึง โดยเริ่มต้นที่เขตสุขภาพที่ 11 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง เขตสุขภาพที่ 11 โรงพยาบาลตาก จ.ตาก พร้อมจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (MSU) กับทีมโรงพยาบาลตาก เขตสุขภาพที่ 2 

รวมถึงโรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมจัดกิจกรรมการอบรม MSU ให้กับทีมโรงพยาบาลตาคลี ซึ่งมีการให้บริการผู้ป่วย Stroke Fast Track ในเขตอำเภอตาคลี และ อ.ตากฟ้า โดยได้รับการประสานการบริการอย่างไร้รอยต่อ และมีการออกหน่วยการบริการรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke unit) ร่วมมือกับทีมแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี  เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพราะโรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

3