ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย เปิดกิจกรรมรณรงค์ “ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี” หลังพบผลประเมินมาตรฐานส้วมปี 67 ผ่านเพียง 68% 


วันที่ 9 ก.ค. 2567 นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย สธ. ผู้บริหารกรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงาน 

2

1

นายวัน กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่บ้าน สธ. โดยกรมอนามัย นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้เด็กไทยเติบโตสมวัยแล้ว เน้นเรื่อง “ส้วมในโรงเรียน” ให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องที่ต้อง ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

ทั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นความสำคัญและมีนโยบายในการพัฒนาส้วมโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผ่าน “โครงการสุขาดี มีความสุข” “การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน HAS ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ให้ส้วมมีความสะอาด (Health) ความพอเพียง (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) เป็นสิ่งที่ สธ. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้ส้วมเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ประชาชนใช้ส้วมอย่างปลอดภัย 

สำหรับส้วมสาธารณะในโรงเรียน ที่ผ่านมา สธ. ได้บูรณาการร่วมกับ ศธ. ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ การเสวนาทางวิชาการ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำความสะอาดห้องส้วม และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน และสุขอนามัยที่ดี” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าว 

3

4

ด้าน พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย สธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการประเมินส้วมสาธารณะในปี 2567 ทั้ง 12 ประเภท ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 85% สำหรับส้วมสาธารณะในโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วม HAS 68% เนื่องจากส้วมสาธารณะในโรงเรียน มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียน คุณครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครอง หากห้องส้วมนั้นไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

รวมถึงไม่มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ ห้องส้วมจะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค อีกทั้งส้วมโรงเรียนที่ไม่สะอาด จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะ อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะได้ กิจกรรมรณรงค์ ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญของส้วมโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการส้วมโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนตามมาตรฐานต่อไป

6