ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ประกาศเพิ่มมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง “นักสาธารณสุข - นักฟิสิกส์ทางการแพทย์ - นักเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้เป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการสังกัด สป.สธ.


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการในสังกัด สป.สธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2567

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือระบุว่า ตามที่ สป.สธ. ได้มีประกาศ สป.สธ. ลงวันที่ 23 ก.ย. 2565 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ ในสังกัด สป.สธ. พ.ศ. 2565 โดยได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ จำนวน 64 สายงาน เพื่อให้สอดคล้องตามความจำเป็นของภารกิจ สป.สธ.

จึงได้อาศัยอำนาจตามข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ปลัด สธ. จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ สป.สธ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการในสังกัด สป.สธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. ให้เพิ่มมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการ สายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข สายงานฟิสิกส์การแพทย์ ตำแหน่งนักฟิกส์การแพทย์ และสายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเอกสารฉบับนี้ เป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการในสังกัด สป.สธ.

1