ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ทำโครงการปรับปรุงมาตรฐานบริการสุขภาพและประกันคุณภาพบริการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งยังเพิ่มคุณภาพบริการและลดภาระจากโรคที่ป้องกันได้ 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิภาพครอบครัวแห่งอินเดีย ได้ร่วมกันเผยแพร่บทความผ่านสื่อสัญชาติอินเดีย Business Standard ระบุว่า กระทรวงกำลังพยายามเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพบริการผ่านโครงการต่างๆ

ผู้เขียนประกอบด้วย นพ.เจเอ็น ศรีวัสตาวา (JN Shrivastava), นพ.อภัย ดาฮียา (Abhay Dahiya), นพ.เค มาทาน โกปาล (K Madan Gopal) และ พญ.สวรรณิกา พอล (Swarnika Pal) ซึ่งทำงานร่วมกัยกระทรวงอย่างใกล้ชิด 

ทั้งสี่ระบุว่า อินเดียได้จัดทำโครงการสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Mission (NHM) ตั้งแต่ปี 2556 วางเป้าหมายสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและทั่วถึง ด้วยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ เพิ่มทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และชุมชนของกลุ่มชนเผ่า

โครงการนี้จัดทำโปรแกรมสุขภาพมากมาย และสามารถบรรลุตัวชี้วัดสำคัญอย่างสุขภาพแม่และเด็กที่ดีขึ้น และลดอัตราโรคติดเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนแสดงความกังวลต่อความท้าทายต่อระบบสุขภาพ จากจำนวนประชากรอินเดียที่ยังคงเพิ่มขึ้น การเกิดโรคใหม่ๆ ช่องว่างด้านความสามารถในการดูแลโรคเฉพาะด้านที่ส่งผลให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด และคุณภาพบริการของสถานพยาบาลของรัฐในภาพรวม

ปัญหาเหล่านี้เกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานสุขภาพที่ยังไม่ดีพอ การขาดแคลนบุคคลด้านสุขภาพ และคุณภาพการดูแลที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ สุขภาพประชากรแย่ลง เกิดภาระทางการเงินจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ และสถานพยาบาลของรัฐสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชน

1

ผู้เขียนระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิภาพครอบครัวตระหนักถึงความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ จึงทำยุทธศาสตร์และมาตรการหลายด้านเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

หนึ่งในมาตรการ คือ การยกระดับสถานพยาบาลในพื้นที่ชนบทและเมือง ผ่านการปรับปรุงมาตรฐานสาธารณสุขอินเดียในปี 2565 หรือ Indian Public Health Standards (IPHS) เพื่อสร้างกรอบการทำงานให้สถานพยาบาลดำเนินตามอย่างเร่งด่วน โดยเน้นยกระดับบริการสุขภาพที่จำเป็น และทำบริการที่สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีของประชาชน 

สถานพยาบาลต้องให้บริการสุขภาพตามประเภทที่กำหนดไว้ในกรอบการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาอุปกรณ์และยา ยกระดับการวินิจฉัย และบริการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริการมีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ IPHS ยังให้แนวทางการทำระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่ออีกด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวยังทำโครงการมาตรฐานการประกันคุณภาพบริการแห่งชาติ หรือ National Quality Assurance Standards (NQAS) เน้นทำให้ประชาชนมั่นใจในบริการสถานพยาบาลของรัฐ ที่ไม่เพียงแต่ปลอดภัยและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเท่านั้น แต่ยังมีคุณภาพอีกด้วย โดยต้องมีการประเมินและวัดผลคุณภาพของบริการสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์จากการทำโครงการแสดงให้เห็นว่า เมื่อประชาชนไว้วางใจบริการของสถานพยาบาลของรัฐ ก็จะมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการยังดีขึ้น ทั้งยังลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการระหว่างประชากร 

ผู้เขียนระบุว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังให้บทเรียนกับอินเดียในการยกระดับความเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต 

นั่นสะท้อนผ่านโครงการ Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) ซึ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการย่อยที่เป็นหัวเรือหลัก คือโครงการห้องตรวจปฏิบัติการสาธารณสุข หรือ Public Health Lab (IPHL) 

IPHL ยกระดับห้องแลบทั่วประเทศ เพื่อให้มีผลการทดสอบที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และแม่นยำเชื่อมโยงระบบการวินิจฉัยโรคในระดับอำเภอและตำบล เพื่อเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ผู้เขียนสรุปว่า แนวทาง IPHS เป็นเสมือน “แสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่ฉายแสงสู่เส้นทางที่สถานพยาบาลรัฐจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่กำหนดไว้สำหรับสถานพยาบาลทุกระดับ 

ขณะที่ NQAS สร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพบริการสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อให้บริการมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นความต้องการของผู้ป่วย ทำให้ประชาชนมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น มีประสบการณ์รับบริการที่น่าประทับใจ 

ทั้งสองโครงการนี้ จะสร้างการเปลี่ยนผ่านในทางที่ดีให้ระบบสุขภาพอินเดีย ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ลดภาระจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพของรัฐ

ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้รัฐบาลอินเดียสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนในอนาคต 
------------------------------
อ่านบทความต้นฉบับ: https://www.business-standard.com/economy/analysis/national-health-mission-drives-standardisation-in-public-healthcare-system-124061700138_1.html