ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. จับมือ พม. เปิดตัวแพลตฟอร์มตรวจประเมิน – ออกเอกสารรับรองความพิการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพ – คนพิการ ช่วยผู้พิการรับบริการสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน – การเดินทาง - ค่าใช้จ่าย เริ่มนำร่อง รพ. 40 แห่งทั่วประเทศ


วันที่ 20 มิ.ย. 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในงานเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

1

2

พลอากาศเอก ชลิต กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มคนพิการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อคนพิการ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในการพัฒนางานด้านคนพิการในรูปแบบบริการแบบครบจบที่เดียว (One Stop Service) 

นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นคือ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับการออกเอกสารรับรองความพิการของแพทย์ทางอิเล็คทรอนิกส์กับ ฐานข้อมูลคนพิการของ พม. เพื่อขอมีบัตรคนพิการ ทำให้คนพิการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานด้านสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน นำไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลอื่นๆ ในอนาคต

3

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรด้านคนพิการของ พม. ในการพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว โดยโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การขึ้นทะเบียนคนพิการสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการของ สธ. และข้อมูลทางทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ พม. ได้มีการกำหนดและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศในการใช้ระบบบัตรประจำตัวคนพิการระบบใหม่แล้ว ระยะที่ 2 จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย และจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการขยายผลการพัฒนาระบบการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการเชื่อมโยงกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการผ่านระบบได้ ซึ่งหากพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service อย่างสมบูรณ์จะทำให้คนพิการทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือมีความยากลำบากในการเดินทาง

4

ด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายของ สธ. ที่มุ่งเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม จึงได้ร่วมมือกับ พม. พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อกับระบบบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พม. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการพัฒนาระบบดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนคนพิการ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเดิมจำเป็นต้องเดินทางมาขอประเมินความพิการกับแพทย์ที่โรงพยาบาล หลังได้รับเอกสารรับรองความพิการแล้วต้องนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนคนพิการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แต่ระบบดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่โรงพยาบาลเลย ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดย สธ. เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลนำร่อง 40 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทดลองการใช้งานระบบและจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นๆ ต่อไป

5