ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชัชชาติ” เปิดอาคาร “ศบส. 39 ราษฏร์บูรณะ” หลังพัฒนาใหม่ สร้างอาคารสูง 5 ชั้น - เพิ่มการให้บริการมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ – ลดความแออัด รพ. ในพื้นที่ กทม. 


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 39 ราษฎร์บูรณะ ที่จะมาร่วมให้บริการการดูแลรักษา และสังเกตอาการ (ศบส.พลัส) และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ตามนโยบายการ “ยกระดับ ศบส. เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร” เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

1

2

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า ศบส. 39 ราษฎร์บูรณะ เป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ครอบคลุมใน 4 มิติ ทั้งการรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้นขนาดเล็ก สร้างขึ้นเมื่อปี 2521 จึงมีข้อจำกัดด้านสถานที่ และไม่สะดวกต่อประชาชนผู้มารับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น 

ดังนั้น สำนักอนามัย กทม. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศบส. 39 ราษฎร์บูรณะ แห่งใหม่บนพื้นที่เดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ชั้น ซึ่งอาคารใหม่แห่งนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากสถานที่มีความกว้างขวาง เพิ่มกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน นับว่าเป็นการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพที่เอื้อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก และยกระดับการให้บริการประชาชนของ ศบส.

3

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า ไม่เพียงเท่านั้น ศบส. 39 ราษฎร์บูรณะ ยังได้ดำเนินการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการดูแล รักษา เฝ้าระวัง และสังเกตอาการ (ศบส.พลัส) ใน ศบส.ฯ เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย ลดการส่งต่อที่ไม่จำเป็น ลดความแออัดภายในโรงพยาบาล รวมถึงเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องมีการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลต่อไปด้วย 

รวมทั้งมีการยกระดับคลินิกกายภาพบำบัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการด้านกายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพกลับคืนให้ใกล้เคียงปกติ โดยสามารถมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง

“ศบส. เปรียบเสมือนด่านหน้าในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ไม่ได้เจ็บป่วยหนัก เมื่อเรามีความเข้มแข็งพอในการดูแลสุขภาพประชาชน ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลใหญ่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในตอนท้าย