ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบจ.สุโขทัย ร่วมมือ รพ.ศรีสังวร ดูแลเด็กมีปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้งบกองทุนฟื้นฟูฯ จัดทำ “โครงการห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ” ช่วยเด็กมีอุปกรณ์ฝึกกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่บ้าน พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ ด้าน สปสช. ชูเป็นตัวอย่างการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทำงานอย่างมุ่งมั่น เชื่อมโยงการดูแลจาก รพ. สู่ชุมชน


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่ โรงพยาบาลศรีสังวร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย” โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศรีสังวร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย) ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ตลอดจนเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา เชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลไปจนถึงในชุมชน

1

2

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูฯ ในพื้นที่เขต 2 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีแนวโน้มการใช้จ่ายเงินที่ดีขึ้น จากเงินคงเหลือ 91.61% ในปีงบประมาณ 2565 ลดลงเหลือ 38.74% ในปีงบประมาณ 2566 โดยการเบิกจ่ายโครงการ 2 อันดับแรก คือ โครงการสำหรับศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ 44.98% และโครงการบริการขั้นพื้นฐาน 35.64% ซึ่ง อบจ. สุโขทัยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกองทุนฟื้นฟูฯ นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ มีการจัดทำโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัด เช่น ศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ เพื่อให้ยืมกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการและผู้ที่มีความจำเป็นในชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ เพื่อจัดซื้อของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ เด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กออทิสติก โดยให้ผู้ปกครองยืมไปฝึกพัฒนาการบุตรหลานที่บ้าน เป็นต้น

"รู้สึกประทับใจการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูฯ จ.สุโขทัย อย่างมาก โดยเฉพาะโครงการธนาคารของเล่น เพิ่งเคยเห็นที่นี่เป็นแห่งแรก เป็นโครงการจัดทำโดยโรงพยาบาลศรีสังวรเพื่อดูแลเด็กๆ ให้ได้รับการพัฒนาการต่อเนื่อง โดยควบคู่กับการแนะนำผู้ปกครองในการทำกิจกรรมพัฒนาการให้กับเด็ก เป็นการดึงคนในครอบครัวและชุมชนมาช่วยดูแล" รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ทพ.อรรถพร กล่าวอีกว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากทีมงานที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น จนร้อยเรียงการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ อบจ. ผ่านกลไกกองทุนฟื้นฟูฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้เกิดธนาคารกายอุปกรณ์และจัดสรรให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการจริงๆ และเมื่อใช้เสร็จแล้วก็คืนกลับมาใช้ใหม่ หรือโครงการห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ ตามเงื่อนไขของกองทุนฟื้นฟูฯ เปิดให้ทำได้อยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ปฏิบัติอาจไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะโดนตรวจสอบหรือไม่ แต่ที่ จ.สุโขทัย เป็นต้นแบบที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าสามารถทำได้ และหากพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

3

ด้าน นพ.เธียรชัย กิจสนาโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวร กล่าวว่า จ.สุโขทัย ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเคลื่อนไหวและผู้พิการจำนวนมาก ขณะที่โรงพยาบาลฯ เอง นอกจากดูแลพื้นที่ อ.ศรีสำโรงแล้ว ยังดูแลอำเภอใกล้เคียง 4 อำเภอ ทำให้เจอปัญหาผู้ป่วยไม่สามารถมาโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากอยู่ห่างไกล ไม่มียานพาหนะเป็นของตนเอง และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องช่วยความพิการ การจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ยืมอุปกรณ์จากศูนย์และช่วยให้ดำรงชีวิตดีขึ้น

ส่วนห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ เป็นการต่อยอดจากศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ โดยโรงพยาบาลเล็งเห็นว่า ด้วยการเดินทางที่ค่อนข้างไกลและต้องรอคิวนาน ทำให้เด็กๆ กลุ่มนี้ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการเพื่อให้เด็กๆ ยืมของเล่นกระตุ้นพัฒนาการไปฝึกที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองดูแลการกระตุ้นพัฒนาการตามโปรแกรม ซึ่งช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และโรงพยาบาลจะต่อยอดขยายไปยังกลุ่มเด็กปกติที่มีพัฒนาการช้าอีกด้วย

4

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย กล่าวว่า นโยบายของตนจะเน้นที่คุณภาพชีวิตเป็นอันดับแรก ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำให้เห็นความต้องการของประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ มีที่โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวร แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ตนจึงพยายามส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลใน จ.สุโขทัย จัดตั้งศูนย์ยืม-คืน กายอุปกรณ์ โดย อบจ. จะใช้งบจากกองทุนฟื้นฟูฯ สนับสนุน ทำให้ปัจจุบันสามารถตั้งศูนย์ยืม-คืน กายอุปกรณ์ได้ครบทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว

"กองทุนฟื้นฟูฯ นี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ซึ่ง อบจ.สุโขทัย พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตอนนี้ สปสช. เพิ่มเงินสมทบจาก 5 บาทต่อประชากร เป็น 8 บาทต่อประชากร ถือว่าเพิ่มเยอะขึ้น แต่ถ้า สปสช. จะเพิ่มมากกว่านี้ ทาง อบจ.สุโขทัย ก็พร้อมสมทบเงินเพิ่มเติมอีก เพราะเป็นงบประมาณที่ได้นำมาใช้ดูแลประชาชน" นายก อบจ.สุโขทัย กล่าว