ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มิ.ย. 2567 

การปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติฯ ดังกล่าวทำขึ้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เปลี่ยนไปทั้งในแง่ความรุนแรงของตัวโรคและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างทั่วถึงของประชากรไทย และองค์ความรู้และงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

1

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้มีมติร่วมกันในการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติฯ ดังกล่าวทั้งในการรักษาผู้ป่วยทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงสูง 
ในภาพรวมแล้ว คู่มือนี้ถือเป็นแนวทางหลักแต่แพทย์ยังสามารถสั่งการใช้ยาอื่นได้ตามรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายโดยความเหมาะสมและดุลยพินิจของแพทย์ รวมถึงไม่ได้กระทบต่อการเข้าถึงยาฟ้าทะลายโจรด้วย 

เนื่องจากปัจจุบัน ฟ้าทะลายโจรได้ถูกกำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้กรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เสนอให้คณะทำงานพัฒนาแนวทางการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลรักษาโรค ออกแนวทางการใช้สมุนไพรไทยรวมทั้งฟ้าทะลายโจรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป

2


สามารถอ่านแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ฉบับเต็มได้ที่ https://eid.dms.go.th/Content/Select_Eid_Landding_page?contentId=182&bannerId=1