ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. จับมือ 16 คณะแพทยศาสตร์ ร่วม ‘ผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท’ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนหมอ – กระจายให้เหมาะสม โดยมี รพ. ในสังกัด 39 แห่ง เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับการฝึกทักษะวิชาชีพช่วงปีที่ 4 - 6 พร้อมดูแลให้คงอยู่ในระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศในอนาคต


วันที่ 24 พ.ค. 2567 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 16 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ที่ ห้องประชุมเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) สธ. เพื่อจัดทำข้อกำหนดในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและกระจายแพทย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สธ. มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ เข้าสู่ระบบและกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ 16 แห่ง และมีโรงพยาบาลของ สธ. ที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับการฝึกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  4-6 จำนวน 39 แห่ง ผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบแล้ว 13,780 คน ซึ่งแพทย์กลุ่มนี้ยังคงอยู่ในระบบประมาณ 77% 

“สธ. และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือทั้ง 16 แห่ง มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันผลิตแพทย์ที่ดีมีคุณภาพและดูแลให้คงอยู่ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศในอนาคต” นพ.โอภาส กล่าว