ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘รพ.สงฆ์’ จับมือ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ‘ภาครัฐ – เอกชน – ชุมชนในพื้นที่’ จัดตั้ง “กุฏิชีวาภิบาล วัดไทร พระราม 3” ซึ่งถือเป็นการจัดตั้ง ‘กุฏิชีวาภิบาลต้นแบบแห่งแรกใน กทม. และเป็นแห่งที่ 6 ในจำนวน 13 เขตสุขภาพเพื่อให้เป็นสถานที่ดูแล ‘พระสงฆ์อาพาธระยะท้าย’ ให้ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติของการเจ็บไข้


นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า พระภิกษุเป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและสิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน