ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ส่งหนังสือถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 แจ้งมติ อ.ก.พ.สป.สธ. ‘เกลี่ยอัตรากำลัง’ หน่วยงานในสังกัด สป.สธ. จำนวน 1,075 ตำแหน่ง 


นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และเลขานุการ อ.ก.พ.สป.สธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่อง “การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)” ลงวันที่ 8 ก.พ. 2567 เพื่อแจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สป.สธ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567  ที่ได้มีมติให้เกลี่ยอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด สป.สธ. จำนวน 1,075 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลังดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตรามีคนครอง) 862 อัตรา 2. ตัดโอนข้ามจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ (อัตรามีคนครอง) 8 อัตรา 3. ตัดโอนข้ามจังหวัด ข้ามเขตสุขภาพ (อัตรามีคนครอง) 2 อัตรา 4. ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตราว่าง) 89 อัตรา 5. ตัดโอนข้ามจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ (อัตราว่าง) 5 อัตรา 6. ตัดโอนแพทย์ประจำบ้าน 2 อัตรา 7. ตัดโอนตำแหน่งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 77 อัตรา และ 8. ข้าราชการลาศึกษาแพทย์ 30 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=473853