ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.กองบริการทรัพยากรบุคคล เผย ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. รับทราบมติ ก.ก.ถ. กรณีถ่ายโอนบุคลากร 766-222 คนเรียบร้อยแล้ว เตรียมดำเนินการต่อ พร้อมทั้งเห็นชอบเพิ่มสายงานนักสาธารณสุขในโครงสร้างอัตรากำลังในหน่วยงาน สป.สธ. ตามที่ อ.ก.พ.สป.สธ. เสนอ คาดพิจารณาเปลี่ยนสายงานรอบแรกได้ ธ.ค. นี้ สำหรับเงิน พ.ต.ส. รอพิจารณาตามเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเงินประจำตำแหน่ง ต้องส่งให้ ก.พ. พิจารณาอีกครั้ง


จากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2566 ที่มี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 มีมติให้การถ่ายโอนบุคลากรถ่ายโอนที่อยู่ใน 5 หน่วยงาน จำนวน 222 คน ในลักษณะของขั้นตอนการโอนปกติ ตามระเบียบ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. รวมถึงให้บุคลากรถ่ายโอนกลุ่มที่อยู่ใน รพ.สต. ที่ยังไม่ถ่ายโอน แต่ประสงค์ถ่ายโอนไปยัง รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปเมื่อปีงบฯ 2566 จำนวน 766 คน ให้เข้าลักษณะการถ่ายโอน และดำเนินการตามการถ่ายโอนได้ โดยมีผลย้อนไปถึงวันที่ 2 ต.ค. 2566

ล่าสุด นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ได้มีการรับทราบมติ ก.ก.ถ. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องมาที่ สธ. หลังจากนี้ต้องรอการรับรองรายงานการประชุมจากที่ประชุม ก.ก.ถ. ครั้งต่อไป พร้อมทั้งข้อสั่งการของรองนายกฯ เกี่ยวกับการตรวจสอบประเด็นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมติ เพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ยังได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอจาก อ.ก.พ.สป.สธ. ในการให้ปรับปรุงเพิ่มสายงานตำแหน่งนักสาธารณสุขในโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังในสังกัดส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในหน่วยงานสังกัด สป.สธ. 

รวมถึงเห็นชอบให้กรมต่างๆ พิจารณาเพิ่มสายงานนักสาธารณสุขให้สอดคล้องกับภารกิจและนำเสนอ อ.ก.พ.สธ. ต่อไป เช่น กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยหลังจากนี้จะเป็นการแจ้งแนวทางการย้ายเปลี่ยนสายงานผู้มีคุณสมบัติ และจะเสนอต่อ อ.ก.พ.สธ. เปลี่ยนสายงานตามรอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอ อ.ก.พ.สธ. พิจารณาเปลี่ยนสายงานรอบแรกได้ในเดือน ธ.ค. 2566

นายสรรเสริญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในประเด็นเรื่องเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ยังต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่การให้บริการทางการแพทย์ ส่วนเงินประจำตำแหน่งนักสาธารณสุขจำเป็นต้องเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาเพื่อกำหนดให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งอีกครั้ง