ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.มะเร็งอุดรธานี ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของ สธ. โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA)


พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมการแพทย์ เป็นกรมวิชาการของ สธ. มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ให้มีมาตรฐานระดับสากล และพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย สธ. ประเด็นมะเร็งครบวงจร Cancer Warrior 

1

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็ง ที่ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเท่าเทียม และเชื่อมั่นแก่ภูมิภาค กรมการแพทย์ สธ. ขอแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของ สธ. โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ในครั้งนี้

4

ร.อ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตั้งแต่ปี 2562 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานในระดับสากล รวดเร็ว และทั่วถึง ลดการเดินทางของผู้ป่วย เพื่อไปรักษานอกเขตสุขภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่จะเข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ (QUANUM) ในอนาคตอีกด้วย

1

ด้าน พญ.ธารทิพย์ ผลวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีให้บริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการรักษาด้วยสารเภสัชรังสี (ไอโอดีน 131) ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โดยครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยทั้งในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่ใกล้เคียง 

4

พญ.ธารทิพย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการ มากกว่า 8,000 ราย จากการมุ่งมั่นพัฒนางาน นอกจากจะผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับนานาชาติแล้ว  ยังได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 3-5 ระดับ ดีมาก จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาครองอีก 1 รางวัล ซึ่งงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จะรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ