ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดี สถ. เผย ที่ผ่านมาเร่งส่งเสริมให้มีการ ‘ถ่ายโอน รพ.สต.’ มาท้องถิ่น เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากมีปัญหาติดขัดพร้อมช่วย


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยในการเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (อปท.) ระดับสูง รุ่นที่ 7 ในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 ว่า สำหรับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข ปัจจุบัน สถ. ได้ให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขปัญหาด้านระบบการสาธารณสุขของ อปท. เช่น การจัดคู่มือทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

นอกจากนี้ ได้เร่งส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อยกระดับให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิแก่ประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ทั้งนี้ สถ. พร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น และต้องขอความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องชาวท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในประเด็นใด พร้อมที่จะช่วยเหลือ ซึ่ง อปท. สามารถประสานติดต่อมายังท้องถิ่นจังหวัดได้ ในฐานะกลไกของหน่วยงานในระดับภูมิภาค

อธิบดี สถ. กล่าวต่อไปว่า ภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่บุคลากรทุกคนจะต้องให้ความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของ มท. แล้ว ภารกิจดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในประเด็นหลักตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพราะคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีได้นั้น การจัดบริการสาธารณะในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นลำดับแรกๆ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม 

นายขจร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สถ. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาอย่างยาวนาน อาทิ ส่งเสริมให้ อปท. เน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดจำนวนปริมาณขยะที่จะส่งไปกำจัด ขับเคลื่อนนโยบาย 3R โครงการ zero waste โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โครงการจังหวัดสะอาด โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ตลอดจนได้ผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท. เช่น การออกประกาศกระทรวงเพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อรถขนขยะ ซื้อถังขยะ การจัดกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย และการเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะมูลฝอย เป็นต้น การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ เป้าหมายก็เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งระบบ ผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่กับประชาชนในพื้นที่