ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘เครือข่ายภาคประชาชน’ เตรียมยื่นรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พร้อมเข้าชื่อ 1 หมื่นคนผลักดันให้เกิด ‘บำนาญผู้สูงอายุถ้วนหน้า’ 10 โมงวันนี้ที่รัฐสภา


วันที่ 27 ก.ย. 2566 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่าย We Fair พร้อมทั้งภาคประชาสังคม สลัม แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ชนเผ่า สื่อมวลชน คนพิการ คนรุ่นใหม่ ผู้บริโภค และนักวิชาการ เตรียมยื่นรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ พ.ศ. ... เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา รวมถึงเตรียมเข้าชื่อ 1 หมื่นรายชื่อ ผลักดันบำนาญถ้วนหน้าให้กับผู้สูงอายุทุกคนช่วงเปิดสมัยประชุม กลางเดือน ธ.ค. 2566 

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่เสนอนั้น เป็นการพัฒนากฎหมายจาก พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสำคัญ คือ การพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 600-1,000 บาท เป็นระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้า ให้มีอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมไทย 

อย่างไรก็ดี ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... ฉบับประชาชน เข้าสู่สภาในเดือน ธ.ค. 2562 แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยอ้างว่ามีความซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเป็นภาระงบประมาณ ดังนั้น ในร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่นั้น จึงมีการบัญญัติที่มาของงบประมาณในการจัดทำบำนาญพื้นฐานแห่งชาติไว้ด้วย

ส่วนรายชื่อผู้ยื่นริเริ่มเสนอกฎหมาย ประกอบด้วย นักวิชาการ นักกิจกรรมทางสังคม เครือข่ายภาคประชาชนในประเด็นต่างๆ จำนวน 24 คน เช่น ศ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, จอน อึ๊งภากรณ์, นิมิตร์ เทียนอุดม, จำนงค์ หนูพันธ์, นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์, ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล, บุญยืน ศิริธรรม, สุรีรัตน์ ตรีมรรคา, อธิพันธ์ ว่องไว