ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก-ทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิได้แล้ว เพียงแสดงบัตรประชาชน

หากอาการป่วยเกินศักยภาพการรักษาของหน่วยบริการตามสิทธิ จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมต่อไป

2

รายการสิทธิประโยชน์

ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

 1. ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน
 2. การทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 9 เดือน – 5 ปี
 3. การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)
 4. เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7, 4, 5 (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)
 5. ตรวจสุขภาพช่องปาก คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากและมะเร็งช่องปาก (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 25-59 ปี)
 6. ตัดชิ้นเนื้อบริเวณรอยโรค (Biopsy) และตรวจทางพยาธิวิทยา (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุ 25-59 ปี)

2

ทันตกรรมรักษา

 1. ถอนฟัน
 2. อุดฟัน อุดคอฟัน
 3. ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)
 4. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)
 5. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 6. ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)
 7. รักษาโรคปริทันต์อักเสบ

3

ทันตกรรมฟื้นฟู

 1. ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้
 2. ใส่รากฟันเทียมทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วฟันเทียมหลวมไม่แน่น ไม่กระชับหรือไม่สามารถใส่ฟันเทียมได้ ที่ทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า จำเป็นต้องได้รับการใส่รากฟันเทียม
 3. จัดฟันในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่งเพดานโหว่ (ตามดุลพินิจของทันตแพทย์)

อะไรบ้างที่บัตรทองไม่คุ้มครอง

 • การเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟัน
 • กรณีขออุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด  
  • หากวัตถุประสงค์ต้องการทำเพื่อการจัดฟันถือว่าเกินความจำเป็น ไม่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์เพื่อการรักษา

3