ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด แก้ปัญหาอินเทิร์นลาออก-ขาดแคลนกำลังคน


ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เพื่อพิจารณาปัญหาการลาออกของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (แพทย์ใช้ทุน-อินเทิร์น) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 ซึ่งมี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธาน มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหา

ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการติดตามประสานงานกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามปัญหาตั้งแต่เดือนแรกในการปฏิบัติงาน และทำทางด่วน (fast track) ในการแก้ไขเร่งด่วนกับแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาป้องกันและรักษาแพทย์ใช้ทุนให้อยู่ในระบบได้เรียนรู้และทำงานอย่างมีความสุข โดยมี ศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวานิชย์อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 เป็นประธาน

2. คณะอนุกรรมการบูรณาการ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อวางระบบ การผลิต การศึกษาต่อ และการกระจายแพทย์ ของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพทยสภา โดยนายกแพทยสภาเป็นประธาน เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ ภาระงาน มาตรฐานและความเหมาะสมให้ จัดระบบแพทยศาสตร์ศึกษาของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันกฎหมายควบคุมเวลาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ตามความเหมาะสม เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของรัฐบาล

อนึ่ง ก่อนหน้านี้แพทยสภามีคณะอนุกรรมการ 1 ชุด คือคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเครือข่าย ปัจจุบันมี 35 เครือข่าย และ 140 โรงพยาบาล เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และดูแลแพทย์จบใหม่เกือบทั้งหมดที่อยู่ในสังกัด สธ. การใช้ทุนแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 เป็นโครงการร่วม เพื่อช่วยให้แพทย์ใหม่ได้เรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยและหัตถการอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แพทย์จบใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี เป็นประธาน