ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.หารือร่วม 4 ชมรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพไทยจากปฐมภูมิ-ตติยภูมิ กำชับดูแลภาระงานบุคลากรทุกวิชาชีพให้เหมาะสม รวมถึงค่าตอบแทน-สวัสดิการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยลดภาระงาน เล็งหารือ สปสช.เรื่องจัดบริการ-งบประมาณ พร้อมประสาน ก.พ. เรื่องอัตรากำลังไม่เพียงพอ


เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย 4 ชมรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว "ความร่วมมือยกระดับบริการสาธารณสุขไทย"

นพ.ณรงค์ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเครือข่ายผู้บริหาร สธ. ร่วมกับ 4 ชมรมแพทย์และสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ประธาน เพื่อหารือการบริหารงานและการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งการจัดบริการระดับปฐมภูมิในช่วงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และทิศทางในอนาคต

1

รวมไปถึงประเด็นการพัฒนายกระดับศักยภาพการให้บริการและการลดภาระงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการแพทย์ทางไกล ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยไซเบอร์ และการดูแลขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านภาระงานที่เหมาะสม สวัสดิการต่างๆ เช่น บ้านพัก ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และชีวิตส่วนตัว

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สำหรับผลการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าต่างๆ ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนายกระดับศักยภาพหน่วยบริการ มีนโยบายทศวรรษแห่งการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นโรงพยาบาลของประชาชน มอบหมายผู้บริหารทุกระดับจัดทำแผนการยกระดับศักยภาพหน่วยบริการ พร้อมให้ประเมินเปรียบเทียบภาระงานและระบบบริหารจัดการ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยด้านภาระงาน ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่บุคลากรทางการแพทย์มีชั่วโมงการทำงานมาก ซึ่งมีการวางแผนแก้ไขภายใน 3 เดือน

3

2. ด้านสวัสดิการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขณะนี้โรงพยาบาลได้จัดทำแผนก่อสร้างเพิ่มเติมใน รพ. 347 แห่ง โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินบำรุงหน่วยบริการ 3. ด้านค่าตอบแทนบุคลากร มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 4. ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ พยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ใน รพ.สต. และผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เป็นต้น และ 5. ด้านชีวิตส่วนตัว ขณะนี้มีการสำรวจสถานะการเงินของบุคลากร เพื่อนำเข้าสู่แผนการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Happy Money)

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาบางเรื่องต้องมีการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ด้านคุณภาพการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์ จะหารือกับแพทยสภาและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งจำนวนแพทย์ ศักยภาพประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน เป็นต้น, ด้านอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ ขวัญกำลังใจในการบรรจุข้าราชการของบุคลากร ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะมีการประสานกับ ก.พ. เพื่อพิจารณาระบบการบริหารกำลังคนต่อไป

ขณะที่ด้านงบประมาณและภาระงานในการจัดบริการ ปัจจุบันแหล่งงบประมาณหลักของ สธ. ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นระบบเหมาจ่าย แต่มีการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผลถึงภาระงานบริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาระงานด้านการจัดส่งข้อมูล จะมีการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งการจัดบริการและงบประมาณที่ได้รับต่อไป

2

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อให้แต่ละชมรมได้มีการสื่อสาร บริหารจัดการ และดำเนินการในหน่วยงาน ดังนี้ 1. ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับจังหวัด (One Province One Hospital) ให้สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลของประชาชนในระดับจังหวัด 2. ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป บริหารจัดการพัฒนาการจัดระบบบริการ และดูแลบุคลากรในด้านภาระงานที่เหมาะสม ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบการเรียนการสอนและงานวิจัย

3. ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ยกระดับศักยภาพการบริการในโรงพยาบาลตามมาตรฐานและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ และ 4. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดบริการ ควบคุม กำกับระบบบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละชมรมฯ รับไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ยกระดับการบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป