ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการให้บริการและปรับรูปแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

ตัวอย่างหนึ่งคือที่ จ.นครปฐม ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน

โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งมีผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่ในความรับผิดชอบถึง 120,240 คน จึงพัฒนาการบริการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม โดยจัดทำ “หอผู้ป่วยประกันสังคมและพิเศษรวม” บริเวณ ชั้น 5 อาคารทวารวดี

1

ประกอบด้วยห้องพิเศษรวม จำนวน 18 เตียง และห้องพิเศษเดี่ยวอีก 5 ห้อง รวม 23 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแล 24 ชั่วโมง รองรับผู้ป่วยทั้งด้านอายุรกรรม, ศัลยกรรม, นรีเวช, ศัลยกรรมกระดูก, หูคอจมูก ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครปฐมยังมีแผนพัฒนาศักยภาพร่วมกับโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตามนโยบาย one province one hospital โดยพัฒนาศูนย์หัวใจครบวงจรและศูนย์หลอดเลือดสมอง ร่วมกับโรงพยาบาลสามพรานและโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เพื่อเปิดให้บริการในปี 2568 มีเตียงรองรับผู้ป่วยในภาพรวมทั้งจังหวัด 20 เตียง และขยายบริการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลนครชัยศรี และโรงพยาบาลห้วยพลู รวมถึงพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะด้วย