ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. ร่วมหารือเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล "PMAC 2024" บนหัวข้อ "ภูมิรัฐศาสตร์ ความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคขัดแย้ง" มุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพระดับโลก


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้แทน สธ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 (Prince Mahidol Award Conference: PMAC 2024 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566 ที่เมืองมงเทรอ สมาพันธรัฐสวิส

2

ทั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศที่ร่วมจัดประชุม PMAC 2024 เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) The Rockefeller Foundation และ Chatham House เป็นต้น

นพ.โอภาส เปิดเผยว่า การประชุม PMAC มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเพื่อให้การประชุมเกิดผลกระทบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลกอย่างแท้จริง

2

สำหรับการประชุม PMAC 2024 จะจัดขึ้นวันที่ 22-27 ม.ค. 2567 ในหัวข้อหลัก "ภูมิรัฐศาสตร์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งความขัดแย้ง" (Geopolitics and Health Equity in an Era of Polycrises) ซึ่งการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 นี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดประชุมหัวข้อย่อยต่างๆ รวมทั้งพิจารณากิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุม PMAC 2024