ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อายุรแพทย์ชี้ระบบการแพทย์ดี ส่งผลผู้สูงอายุแข็งแรง-อายุยืน แนะรัฐหนุนการจ้างงานให้มีรายได้ ถึงวัยทำงานไม่ไหวแล้วค่อยจัดสรรสวัสดิการให้ เห็นด้วยบำนาญประชาชนเป็นเรื่องจำเป็น


.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยกับ The Coverage ถึงประเด็นบำนาญประชาชน หรือบำนาญผู้สูงอายุ ที่หลายพรรคการเมืองนำมาเป็นประเด็นหาเสียง โดยระบุว่า รัฐสวัสดิการในรูปแบบบำนาญประชาชน นับเป็นเรื่องจำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายในประเทศไทยสำหรับปัจจุบัน และอนาคต เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว และจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคํญที่รัฐบาลจะต้องดูแลอย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกัน อีกประเด็นที่รัฐบาลอาจต้องใส่ใจควบคู่ไปด้วย คือการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่ม 60-65 ปี ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมผู้สูงอายุได้มีงานทำเพื่อมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองต่อไป เนื่องจากปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีประสิทธิภาพอย่างมาก ทั้งการรักษาพยาบาล รวมถึงการส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น และอายุยืนมากขึ้น ทำให้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถทำงานได้ต่อไป

"แต่หากมาถึงจุดหนึ่งที่ทำงานไม่ไหวแล้ว เช่นอายุ 72-75 ปีที่ต้องเกษียณแล้ว ก็ควรจะได้รับการพิจารณาได้รับจัดสรรบำนาญประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้จริง ซึ่งน่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ดีกว่าการจัดบำนาญประชาชนให้อย่างเดียว เพราะผู้สูงอายุจะรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรี และอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เป็นภาระใคร" ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ตาม แม้บำนาญประชาชนจะสำคัญกับคุณภาพชีวิต แต่เป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องจัดการโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณของประเทศ การบริหารจัดการด้านภาษีเพื่อจัดสรรพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมถึงการพิจารณางบประมาณเพื่อจัดสรรบำนาญประชาชนด้วย แต่ทั้งนี้ส่วนตัวไม่อาจบอกได้ว่าต้องเป็นตัวเลขเท่าใดถึงจะเหมาะสม เพราะเป็นงบประมาณที่รัฐบาลเองก็ต้องใช้ลงทุนในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยด้วยเช่นกัน เช่น การลงทุนเพื่อการรักษาโรค อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้ภาพรวมแล้วผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี