ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Machine : APD) เข้ามาเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ‘สิทธิบัตรทอง’

ปัจจุบันมีผู้ล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่อง APD ผ่านสิทธิบัตรทอง ประมาณ 2,500 ราย และรายใหม่ที่ใช้เครื่อง APD เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 170-200 ราย

วิธีการล้างไตด้วยเครื่อง APD ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตประจำวันได้แทบเหมือนปกติ ไม่ต้องตื่นมาเติมน้ำยาล้างไตกลางดึก สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ 

ด้วยเหตุนี้ สปสช. จึงพยายามขยายบริการเครื่อง APD ไปใช้กับผู้ป่วยบัตรทองที่มีความจำเป็น ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากยิ่งขึ้น