ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีภาคเหนือตอนบน หนุนรวม 3 กองทุนสุขภาพ ให้รักษามาตรฐานเดียวกัน แนะควรสร้างนโยบายสุขภาพครอบคลุม โดยเฉพาะคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย แต่ไร้บัตรประชาชน


นางยุพา สุขเรือง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.ลำพูน ในฐานะคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชนผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน เปิดเผยกับ “The Coverage” ถึงนโยบายการสร้างบำนาญประชาชนที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงอยู่ในขณะนี้ ตอนหนึ่งว่า เรื่องของนโยบายสุขภาพอยากจะเสนอให้ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน และมีความครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมที่รัฐกระจายการเข้าถึงบริการไปยังพื้นที่ห่างไกลได้แล้ว แต่ยังขาดการครอบคลุมการบริการให้กับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน รวมถึงคนไร้รัฐ และคนที่กำลังรอพิสูจน์สัญชาติ รวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการที่แต่ละพรรคหาเสียงเลือกตั้งในขณะนี้ ยังไม่เห็นพรรคไหนให้ความสำคัญกับการกระจายการบริการสุขภาพให้ครอบคลุมกับคนที่ไม่มีบัตรประชาชน เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพในภาพใหญ่ของประเทศด้วย แต่มีการหาเสียงว่ารักษาฟรีหลายโรค ทั้งๆ ที่โรคเหล่านี้นก็รักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังมองด้วยว่า อยากให้รัฐบาลขับเคลื่อนการรวม 3 กองทุนคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม (สปส.) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวมเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก 3 กองทุนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเรื่องของสิทธิประโยชน์ในแต่ละกองทุนเอง โดยเฉพาะการรับบริการทันตกรรม

“สิทธิประกันสังคมจะมีเพดานค่าบริการสำหรับทำฟันปีละไม่เกิน 900 บาท ซึ่งแรงงานสิทธิประกันสังคมก็ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนเองด้วย แต่สิทธิบัตรทอง และสิทธิสวัสดิการค่าราชการ กลับได้รับบริการทำฟันตลอดทั้งปี และไม่มีค่าใช้จ่าย” นางยุพา กล่าว