ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มีเพียงแค่ 25 ประเทศทั่วโลก ที่มีระบบช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่แพ้วัคซีนโควิด 19 หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ใช้ ‘สิทธิบัตรทอง’ สบายใจได้ เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังเข้ารับวัคซีน ‘โดยไม่พิสูจน์ถูกผิด’

2

(1) เรื่องต้องรู้ ก่อนขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
- หากมีอาการไม่พึงประสงค์เพราะฉีดวัคซีนโควิด ให้รีบพบแพทย์ก่อนเลย
- ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่แพ้วัคซีน รักษาฟรี ได้ที่สถานพยาบาลประจำตัวตามสิทธิของท่าน หรือที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ (รพ.สต., คลินิกชุมชนอบอุ่น, ศูนย์บริการสาธารณสุข, รพ.ประจำอำเภอ/จังหวัด)
- กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิต (สีแดง) เข้ารักษาได้ทุก รพ.รัฐ-เอกชน ที่อยู่ใกล้ แต่ฉุกเฉินไม่วิกฤติ (สีเหลือง-เขียว) เข้ารักษาได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง
- ช่องทางยื่นคำร้องขอชดเชยมี 3 แห่ง คือ รพ.ที่ฉีดวัคซีน- สสจ.- สปสช. 13 สาขาเขต (มีระยะเวลา 2 ปี)

2

(2) แบ่งเกณฑ์ช่วยเหลือตามความเสียหาย 3 ระดับ
- เจ็บป่วยต่อเนื่อง ทำงานไม่ได้ ชดเชยไม่เกิน 1 แสนบาท
- พิการ สูญเสียอวัยวะ ชดเชยไม่เกิน 2.4 แสนบาท
- เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ชดเชยไม่เกิน 4 แสนบาท

สำเนาใบมรณบัตรกรณีที่เสียชีวิต
ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

3

(3) เตรียมอะไรบ้าง
- เตรียมแค่บัตรประชาชน หรือบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
- สำเนาใบมรณบัตรกรณีที่เสียชีวิต
- ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน
- คณะอนุกรรมการระดับเขต ทั้งแพทย์ ภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ จะร่วมกันพิจารณา
- จ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
- หากไม่พึงพอใจผลการพิจารณา สามารถอุทธรณ์ได้ที่ สปสช.

2