ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 22 พฤศจิกายน 2565 คือห้วงเวลาที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดช่องให้บุคลากร 3 วิชาชีพ อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สามารถแสดง ‘ความจำนงขอย้าย’ ปี 2566 ได้ผ่านทางเว็ปไซต์

อย่างไรก็ดี ขณะนี้กองทรัพยากรบุคคล สธ. ได้ ‘ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายหมุนเวียน ปี 2566’ ออกมาแล้ว โดยแบ่งเป็น นายแพทย์ 158 ราย ทันตแพทย์ 137 ราย และ เภสัชกร 100 ราย

ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ย้ายในรอบดังกล่าวแต่มีความประสงค์จะขอย้าย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อดำเนินการขอย้ายในระบบออนไลน์ ในรอบวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ซึ่งเปิดให้ดำเนินการได้อยู่ในขณะนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ ในเวลาราชการเท่านั้น (เป็นระบบขอย้ายปกติพร้อมกันกับสายงานอื่นๆ)

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติได้ดังนี้

นายแพทย์ : https://www.thecoverage.info/sites/default/files/attach-files/2023-03/nayaephthy-66.pdf

ทันตแพทย์ : https://www.thecoverage.info/sites/default/files/attach-files/2023-03/thantaephthy-66.pdf

เภสัชกร : https://www.thecoverage.info/sites/default/files/attach-files/2023-03/ephsachkr-66.pdf