ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บุคลากรสาธารณสุขหลายชีวิต ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯ จากโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง ได้ร่วมกันแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2566 เพื่อ เรียกร้องความเป็นธรรมในการพิจารณาความก้าวหน้า ลดความเหลื่อมล้ำในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชุมชน โดยได้เข้ายื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่ สธ. สำนักงานกพ.ตลอดจนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในระดับพื้นที่ ก็มีการยื่นที่สำนักงานเขตสุขภาพทุกเขตทั่วประเทศ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วย

รวมถึงยื่นต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนในฐานะองค์กรวิชาชีพเพื่อให้ช่วยติดตามผลักดันต่อไป

1

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือ ระบุว่า ขอให้มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อความในข้อ 1 ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0208.02/236 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 โดยระบุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้ “กรณีเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน (เฉพาะส่วนราชการที่ยังไม่มีหัวหน้ากลุ่มงานที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน (เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข) หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ที่ครองตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในลักษณะที่คล้ายกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นขวัญและกำลังใจของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเดียวกันให้มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกัน”

นอกจากนี้ เนื้อหาในหนังสือยังได้ทวงถามความคืบหน้า กรณีให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในโรงพยาบาลชุมชนสังกัด สธ. โดยที่ประชุมอกพ.สำนักปลัดกระทรวง และที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข โดยทั้ง 2 คณะมีมติเห็นชอบแล้ว แต่ผ่านมาหลายปี เรื่องกลับเงียบหายไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

2

3

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) เปิดเผยว่าตนได้รับการประสานงานจากแกนนำชมรมนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน    ทั่วประเทศ ว่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ทวงสิทธิความก้าวหน้า ประเด็นที่หนังสือ สธ ลงวันที่ 18 ม.ค. 2566 ที่กำหนดเอาไว้ว่าจะมีการปรับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ชพ.) ให้แค่ ‘พยาบาลวิชาชีพ’ และ ‘เภสัชกร’ เท่านั้น  ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม เพราะทุกสายงาน ทุกวิชาชีพล้วนทำงานหนักเพื่อองค์กร ควรได้รับสิทธิ ความก้าวหน้า และขวัญกำลังใจที่ไม่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมของโรงพยาบาลชุมชน มีนักวิชาการสาธารณสุข ‘ระดับชำนาญการ’ จำนวน 60 คน ในโรงพยาบาล 60 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ ดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชนที่กำหนดหัวหน้ากลุ่มงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข

“นั่นหมายความว่านักสาธารณสุขกำลังโดนไล่ที่ หลายคนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลชุมชนอยู่ดีๆ ก็ต้องลงจากตำแหน่ง น้องๆนักสาธารณสุขรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบ มีความสามารถ ก็ไม่สามารถขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าได้  เพราะหนังสือได้อนุมัติตำแหน่งชำนาญการพิเศษให้สายงานอื่นแทน จึงอยากจะวอนขอกระทรวงสาธารณสุข อย่าเลือกปฏิบัติ โปรดลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการดูแลสิทธิและความก้าวหน้าให้นักสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน ทุกกลุ่มงาน ให้มีสิทธิ ทัดเทียมสายงานอื่นด้วย” นายริซกี กล่าว

5

4