ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือ ถึง ผวจ. ทุกจังหวัด ขอให้ซักซ้อมแนวทาง-หลักเกณฑ์ รับรองผลงาน อสม. 1 ผ่านระบบข้อมูลกรมบัญชีกลาง ให้ อบจ. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สถ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง “แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีสาระสำคัญ คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถรับรองผลงาน อสม.1 ตามคำนิยามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ สถ. ขอให้จังหวัดทำการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การรับรองผลงาน อสม. 1 ให้แก่ อบจ. ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมถึงให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

อนึ่ง หนังสือฉบับดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง ซึ่งได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จัดทำหนังสือแจ้งมายัง สถ. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทำการซักซ้อมความเข้าใจดังกล่าวให้กับ อบจ.  ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน

2