ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดตัวหนังสือชุดองค์ความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย รำลึกถึง นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ศ.โกรัน ทอมสัน (Dr. Goran Tomson) ที่ปรึกษาอาวุโสประจำสถาบันปฏิรูประบบสุขภาพระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Swedish Institute for Global Health Transformation) ในฐานะเพื่อนของ นพ.สงวน ได้เปิดตัวหนังสือชุดองค์ความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เพื่อรำลึกถึง นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้ผลักดันให้ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมเวที

1

โดยชุดหนังสือดังกล่าวจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยสู่สาธารณะ ประกอบด้วย

1.Thailand UHC & Overview (ภาพรวมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย)
2.People' Participation of the Universal Coverage Scheme (UCS) in Thailand (การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย)
3.Customer Rights Protection under the Universal Coverage Scheme (UCS) in Thailand (การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย)
4.Role and Operation of National Health Security Office COVID-19 Crisis (บทบาทและการปฏิบัติการของ สปสช.ต่อการร่วมแก้ไขวิกฤติโควิด-19)
5.FAQs '10 frequently asked questions' (10 คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของไทย)

ทั้งนี้ งานเปิดตัวหนังสือชุดความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษ ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023 (Prince Mahidol Award Conference 2023 : PMAC 2023) ภายใต้หัวข้อ  “SETTING A NEW HEALTH AGENDA: AT THE NEXUS OF CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENT" สร้างวาระใหม่ทางสุขภาพ ณ จุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://eng.nhso.go.th/view/1/Home/EN-US

234