ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์" ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก "AAAH Award 2023" จากผลงานโดดเด่นในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ ทั้งข้อมูลสุขภาพ-กำลังคน ตอบสนองนโยบายชาติ สร้างประโยชน์ให้ประชาชน


องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้จัดการประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2566 โดยมีสมาชิกจำนวน 18 ประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของประเทศต่างๆ เรื่องการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล AAAH Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเชิดชูบุคลากรที่มีความทุ่มเทและมีผลงานโดดเด่นในงานกำลังคนด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล และด้านสายสุขภาพอื่นๆ โดยปีนี้มีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ เสนอรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของประเทศไทยมี "นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับรางวัล AAAH Award ด้านการแพทย์ จากผลงานเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

1

สำหรับผลงานเด่นของ นพ.อนุกูล ประกอบด้วยการร่วมพัฒนาระบบ MOPH Connect ที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังขยายไปถึงบริการอื่นๆ อาทิ การตรวจสอบสิทธิการรักษา การค้นหาคลินิกหรือร้านขายยา การบริจาค เป็นต้น, มีการบริหารจัดการข้อมูลคลังเวชภัณฑ์และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Smart Inventory, ร่วมพัฒนาระบบ  iClaim อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า, ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้วย Full Time Equivalent, Population based และ Service based ให้กับโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง, ร่วมบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงยังทำงานด้านจิตอาสา โดยเป็นจักษุแพทย์อาสาของ “มูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อนึ่ง รางวัล AAAH Award มีหลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อผู้แทนเข้าชิงรางวัล โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศของตนอย่างน้อย 5 ปี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันเรื่องกำลังคนในชุมชนหรือประเทศนั้นๆ รวมถึงมีศักยภาพองค์รวมในการผลักดันนโยบายในระดับชาติได้ และแสดงศักยภาพในเรื่องของความเป็นผู้นำและการมีทักษะเรื่องความคิดใหม่ๆ ให้กับชุมชน มีผลงานเด่นและเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินและคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมีการพิจารณาทุก 2 ปี