ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เปิดยอดสรุปคำขอรับการสนับสนุนงบกลาง ปี 2566 รวม 7,181 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ค้างจ่าย ของบุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง 6,950 ล้านบาท และค่ารักษาโควิดกรณีคนต่างด้าว/ไร้รัฐ อีก 230 ล้านบาท


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ส่วนค้างจ่ายปี 2565) เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566 ตอนหนึ่งว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 ให้ สธ.ยุติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและค่ารักษาพยาบาล กรณีโรคโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 

1

อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ช่วงก่อนถึงวันที่ 1 ต.ค. ที่ค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ส่งข้อมูลมาส่วนกลางเพื่อจัดทำคำขอจัดสรรงบกลาง เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้จ่ายงบส่วนเงินกู้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2565 ตามที่ พ.ร.ก.เงินกู้กำหนด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดส่งรายละเอียดมาแล้ว 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบสรุป (ร่าง) รายละเอียดการทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565) ทั้งในสังกัดและนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการยืนยันยอดสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 7,181,616,699.04 บาท 

2

แบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย (คนต่างด้าว/ไร้รัฐ) กรณีไม่มีสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ในช่วง ม.ค. - ก.ย. 2565 รวม 230,872,030 บาท และค่าตอบแทนค้างจ่าย จำนวน 6,950,744,669.04 บาท 

ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ก.ค. - ก.ย. 2564) ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,950,875 บาท 2. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยค้างจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) รวม 6,932,790,669.04 บาท เป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4,712,115,288.62 บาท และนอกสังกัด 2,220,675,380.42 บาท 3. ค่าตอบแทนค้างจ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล ของกรมการแพทย์ เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 จำนวน 14,003,125 บาท โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่งรายละเอียดหลักฐานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบคำของบประมาณ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ต่อไป

4