ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรักษาราชการแทนรองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญคือ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566

ตอนหนึ่งของหนังสือฉบับดังกล่าว ได้ระบุถึง “ค่าตอบแทน” เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัด สธ. ตามข้อบังคับ สธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัด สธ. พ.ศ. 2552 พิจารณาปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 เท่า ของอัตราที่กำหนดและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

ขณะที่ในวันที่ 20 ธ.ค. 2565 นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566” โดยระบุถึง แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2566

ตอนหนึ่งในหนังสือฉบับนี้ ระบุว่า ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรอื่น เช่น ประชาชนทั่วไปอาสาสมัครอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

1

2

1

3