ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และตัวแทนเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 63 สายงาน เข้ายื่นหนังสือถึง ปลัด สธ.-ก.พ. เร่งรัดการพิจารณาใน 6 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและความก้าวหน้าของกำลังคนด้านสุขภาพ


ตัวแทนชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และตัวแทนเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข

63 สายงาน นำโดย นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ และผู้ประสานงานเครทอข่ายฯ เข้ายื่นหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 เพื่อทวงถามความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาดำเนินการ (Timeline) บรรจุข้าราชการ

3

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การขอกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะ ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำนักงานปลัด สธ. มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงเลขาธิการ ก.พ. เพื่อพิจารณาและให้แจ้งสำนักงาน สธ. ทราบด้วย

2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ประเด็นการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ (บรรจุข้าราชการ) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 63 สายงาน, ประเด็นการหลักเกณฑ์การเปลี่ยนข้าราชการสายงานในสังกัด สธ. ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น สู่สายงานวิชาการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงสำนักงานเลขาธิการ ก.พ. เรื่องขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และ การเปลี่ยนสายงานข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น กรณีพิเศษ,

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิด ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษวันที่ 3 เมษายน 2563 และมดิคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ยังตกค้างไม่ได้รับการบรรจุ แบ่งออกเป็น ประเด็นของสายงานนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 647 อัตรา ที่ยังตกค้างยังไม่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ ครม. มีมติอนุมัติและเห็นชอบในหลักการ ให้บรรจุข้าราชการจากนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 4 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตราคน คือสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข, ประเด็นการแก้ไขปัญหา การบรรจุผู้ปฏิบัติงานโควิดที่ตกค้าง บุคลากรในสายงานเดียวกันกับคนที่ได้รับบรรจุในปี 2563 แต่ชื่อตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่ตรงกับตำแหน่งทางราชการ (จพ.แพทย์แผนไทย จพ.เวชกิจ ฯลฯ) และบุคลากรที่จ้างต่ำกว่าวุฒิ (ลูกจ้าง จพ. วุฒิ ป.ตรี)

3

4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย ประเด็นเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ส) ของ 8 สายงานที่เพิ่มเติม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข กำลังดำเนินการพิจารณา, ประเด็นการปรับปรุงค่าตอบแทนฉบับที่ 1 ชายแตนใต้ให้ครอบคลุมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชายแดนใต้ ซึ่งมีการตั้งคณะทำงานตรวจราชการเขต 12 ตั้งแต่ ปี 2562, ประเด็นการปรับปรุงค่าตอบแทน ฉบับ 11 ให้ครอบคลุมบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ประเด็นค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ยังตกค้าง ล่าช้า และได้รับไม่ครอบคลุมทั่วถึง

5. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในระดับชำนาญการพิเศษของบุคลากรสาธารณสุขประเด็นการปรับตำแหน่งสู่ชำนาญการพิเศษในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมีความต่อเนื่องในทุกๆ ปี, ประเด็นการจัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ให้มีความเลื่อนไหลไม่ติดกรอบ, ประเด็นการเพิ่มกรอบโครงสร้างและจัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลชุมชน ให้แก่ สายงานนักวิซาการสาธารณสุข เพื่อความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และหลักประกันสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างวิซาชีพ

3

6. การจัดสรรการปรับตำแหน่งสายงานทั่วไปเป็นสายงานวิชาการระดับชำนาญการ ด้วย

หลักเกณฑ์ ก.พ.ว 16 ชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จึงใคร่ขอให้ สธ. ก.พ. และผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาเร่งรัดพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ภายใต้หลักคุณธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล และเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 แก่บุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ทราบต่อไป

3

3