ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหภาพยุโรปสนับสนุนงบประมาณผ่านองค์การอนามัยโลกมากกว่า 4,600 ล้านบาท เพื่อใช้เดินหน้าขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพ และการแพทย์ปฐมภูมิใน 5 ปีข้างหน้า


เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสหภาพยุโรปจะสนับสนุนเงินเป็นจำนวน 125 ล้านยูโร หรือ 4,600 ล้านบาท ให้องค์การอนามัยโลกนำไปช่วยเหลือประเทศที่เข้าร่วม “หุ้นส่วนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หรือ Universal Health Coverage Partnership

หุ้นส่วนนี้เน้นการทำงานขับเคลื่อนการเข้าถึงระบบสุขภาพและการแพทย์ปฐมภูมิ รวมทั้งส่งเสริมให้นานาประเทศทำหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนของตน

งบประมาณของสหภาพยุโรปจะนำไปสนับสนุนงานด้านสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ เสริมความสามารถในการรับมือภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวในระหว่างการลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรปว่า การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิมนุษยชนด้านหนึ่ง และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปกป้องสิทธิในด้านนี้

“โรคระบาดโควิด 19 เป็นหลักฐานยืนยันความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการสร้างรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้คนและครอบครัวที่เผชิญความเจ็บป่วยเห็นความจริงข้อนี้ดี เช่นเดียวกับนานาประเทศที่เผชิญกับโรคระบาด” เท็ดรอสกล่าว

เขายังแสดงความขอบคุณต่อสหภาพยุโรป ที่มีภาวะผู้นำและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก” ของสหภาพยุโรป ที่ประกาศในวันเดียวกันกับการลงนามความร่วมกับองค์การอนามัยโลก ยุทธศาสตร์นี้รวมงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับโลก เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของยุทธศาสตร์

ยูทา อาร์แพลแน่น ตัวแทนกรรมาธิการยุโรปด้านการสร้างหุ้นส่วนนานาชาติ กล่าวว่า สหภาพยุโรปจะจ่ายงบประมาณในจำนวนที่สัญญาไว้ในระหว่างปี 2566-2570

โดยสหภาพยุโรปรับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อได้เห็นความสูญเสียจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งตอกย้ำว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เป็นกุญแจหลักในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หุ้นส่วนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกในปี 2554 สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ร่วมออกแบบแนวทางการยกระดับการเข้าถึงระบบสุขภาพในระดับประเทศ และเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่แรก

ในช่วงแรกเริ่ม มีเพียง 7 ประเทศที่เข้ารับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนนี้ จนกระทั่งจำนวนผู้เข้าร่วมหุ้นส่วนขยายตัวไปมากในปัจจุบัน โดยมีผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก 8 เจ้า ทำให้องค์การอนามัยโลกสามารถส่งผู้ให้คำปรึกษาด้านนโยบายสุขภาพไปยัง 120 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกว่า 4 พันล้านคน

ผู้ให้คำปรึกษาด้านนโยบายสุขภาพนำความรู้เชิงเทคนิคในการทำนโยบาย การวางแผนสุขภาพระดับชาติ ความมั่นคงด้านสุขภาพ การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และอื่นๆ ไปถ่ายทอดให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้สามารถจัดทำนโยบายสุขภาพที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ หุ้นส่วนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการด้านสุขภาพต่างๆ ทั่วโลก และยังทำหน้าที่เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนา

หุ้นส่วนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือได้ว่าเป็นพื้นที่สร้างความร่วมมือข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดขององค์การอนามัยโลก ในการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการแพทย์ปฐมภูมิ

งบประมาณที่ได้รับจากประเทศพัฒนานั้น ส่วนมากมีความยืดหยุ่น สามารถทำโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศผู้รับทุน และรับมือสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด และความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

 

อ่านบทความต้นฉบับได้ที่นี่