ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สปสช.- อย.- อภ.- สถานเสาวภา-ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี” ร่วมมือองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดยมี ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารจากหน่วยงานคู่สัญญา ร่วมเป็นสักขีพยาน

1

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ดำเนินโครงการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Initiative for Coordinated Antidote Procurement in South-East Asia Region-iCAPS) เพื่อจัดหายาต้านพิษใน 2 ลักษณะ คือ 1. จัดหาและส่งยาต้านพิษเพื่อรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 2. ร่วมกันจัดซื้อ จัดหายาเพื่อเตรียมให้พร้อมใช้ในภาวะปกติ โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาท

ทั้งนี้ ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะประสานงานระหว่างหน่วยงาน และผู้แทนจาก WHO SEARO สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญวิชาการด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก เพื่อร่วมวางแนวทางในการบริหารจัดการยาและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และการสำรองยาทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และเป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาให้การรักษาด้วยยาต้านพิษในผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน ติดตามประเมินผลการรักษา และสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ได้รับยา รวมถึงกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานในต่างประเทศไม่สามารถชำระค่ายาได้ศูนย์พิษวิทยาจะเป็นผู้รับผิดชอบ

3

สปสช. จะจัดทำแผนการจัดหายากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษประจำปี ร่วมกับแผนความต้องการยาในประเทศของเครือข่ายความร่วมมือ และกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่หน่วยงานในต่างประเทศไม่สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามกำหนดเวลา จะแจ้งเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี และ อภ. ให้ตัดจำนวนยาคงคลังของเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถีออกจากคลังยาตามจำนวน

อภ. จะจัดหายากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ภายใต้แผนการสำรองยาต้านพิษของ สปสช. รวมทั้งดูแลในขั้นตอนการจัดส่งยาทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศ

3

สถานเสาวภา จะผลิตยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ภายใต้แผนการสำรองยาต้านพิษของ สปสช. และดูแลรับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนของยาที่ผลิตโดยสถานเสาวภา รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทั้งมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และเป็นที่ปรึกษาและร่วมวางแนวทางการบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ การสำรองยาทั้งในภาวะฉุกเฉินและภาวะปกติ

อย. จะสนับสนุนในการดำเนินการด้านเอกสารประกอบการส่งออกยา หรือพิจารณาสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยาตามโครงการฯ และประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกยา

สำหรับกลุ่มยาต้านพิษในความร่วมมือครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 11 รายการ เช่น ผงถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับสารพิษ, ยารักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก, ภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย/ภาวะพิษจากไซยาไนด์ /ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์, ยารักษาอาการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อในร่างกาย, ยารักษาโรคคอตีบ, ยารักษาโรคโบทูลิซึ่ม

4