ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยาย ขนาด 400 เตียง บนพื้นที่ 265,263 ตารางเมตร ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร


ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วย “ทุกสิทธิ” การรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ยกระดับการรักษาผู้ป่วยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมด้วยการออกแบบและก่อสร้างโครงการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เป็นการสืบสานพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีดำริให้พัฒนาต่อยอดขยายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมทุกโรค เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์”

สำหรับ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” มีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

อนึ่ง สามารถดูเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ได้ที่ https://goo.gl/maps/HxUEULW3NBz7RSCT7

1