ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพยาบาล


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการพยาบาลระดับประเทศ สู่คนไทยสุขภาพวะดี (Nursing and Midwifery Action Plan for Thai Health and Wellness) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ เขตกรุงเทพมหานคร และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ร่วมประชุมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ประมาณ 800 คน

นพ.โอภาส กล่าวว่า พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบริการสุขภาพของ สธ. ให้ประชาชนได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการพยาบาลจะทำให้เกิดการช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ส่งผลให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ที่มุ่งใช้ความมีสุขภาพดีสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” 

2

ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรทางการพยาบาลต้องมีการบริหารจัดการอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภาระงาน จึงจะทำให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง สธ. กำลังมีการพิจารณาภาพรวมทั้งระบบ ทั้งเรื่องชั่วโมงการทำงาน และค่าตอบแทนต่างๆ สวัสดิการบุคลากร โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า กองการพยาบาลในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ได้พัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการพยาบาลระดับประเทศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565-2569 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทั้งระดับเขตสุขภาพและสถานบริการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ การบริหารจัดการคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงบริการพยาบาล ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ระบบสาธารณสุขเข้มแข็งและสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ