ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วงถกคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายฉบับที่ 5 หลังไม่ได้ปรับค่าตอบแทนมากว่า 10 ปี เพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ทุกวิชาชีพร้อยละ 8 และค่าตอบแทนปฏิบัติงานปกติเฉพาะผลัดบ่าย/ดึก เพิ่มขึ้นร้อยละ 50


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึงการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ตอนหนึ่งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ได้มอบนโยบายว่า หากอยู่ในงบประมาณที่ดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการและต้องดูแลทุกวิชาชีพ ซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีวาระการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นการปรับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มเติมพิเศษของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัย และหน่วยบริการสาธารณสุขทุกวิชาชีพ เนื่องจากค่าตอบแทนส่วนนี้ไม่ได้มีการปรับปรุงตั้งแต่ ปี 2552 ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การพิจารณาได้คำนึงถึงสถานการณ์การเงินการคลังและรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ร่วมกับข้อเสนอแนวทางการเพิ่มค่าตอบแทน และการคาดการณ์สถานการณ์หลังเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งจากข้อมูลพบว่ารายได้ของหน่วยบริการ สธ. ส่วนใหญ่มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยข้อมูลปี 2560 - 2565 พบมีรายรับภาพรวมเฉลี่ยสูงกว่ารายจ่าย

สำหรับข้อเสนอปรับค่าตอบแทน หลักการคือปรับอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และปรับค่าตอบแทนเฉพาะผลัดบ่าย หรือผลัดดึกที่ เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ ขึ้นร้อยละ 50

1

ทั้งนี้ ข้อเสนอปรับค่าตอบแทนแต่ละวิชาชีพ มีดังนี้

- แพทย์, ทันตแพทย์ จากเดิม 1,100 บาท เป็น 1,200 บาทต่อผลัด

- เภสัชกร จากเดิม 720 บาท เป็น 780 บาทต่อผลัด

- นักวิทยาศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข จาก 600 บาท เป็น 650 บาทต่อผลัด โดยพยาบาลผลัดบ่าย/ผลัดดึกที่จากเดิมได้รับเพิ่ม 240 บาท ก็ปรับเพิ่มเป็น 360 บาทต่อผลัด

- พยาบาลเทคนิค, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานเทคนิค จากเดิม 480 บาท เป็น 520 บาทต่อผลัด โดยพยาบาลเทคนิคผลัดบ่าย/ผลัดดึก จากเดิมได้รับเพิ่ม 180 บาท ปรับเพิ่มเป็น 270 บาทต่อผลัด

- เจ้าหน้าที่พยาบาล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค จากเดิม 360 บาท เป็น 390 บาทต่อผลัด โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลผลัดบ่าย/ผลัดดึกจากเดิมได้รับเพิ่ม 145 บาท ปรับเพิ่มเป็น 255 บาทต่อผลัด

- เจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามวุฒิ จากเดิม 360-600 บาท เป็น 650 บาท

- ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ จากเดิม 300 บาท เป็น 330 บาท

- บุคลากรที่ไม่เข้าเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมต่อไป

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากสถานะการเงินการคลังยังพอมีเงินรองรับในส่วนนี้ได้ ไม่กระทบการให้บริการ ผู้บริหาร สธ.จึงเร่งรัดดำเนินการเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจบุคลากรในการทำงานให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จะส่งคณะกรรมการฯ ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พิจารณา ก่อนทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกประกาศและดำเนินการให้กับบุคลากรต่อไป