ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สถาบันโรคผิวหนัง” ดูแลโรคผิวหนังผู้สูงอายุ ครอบคลุม 4 มิติ จัดระบบคิวให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ตรวจก่อน


นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายปี 2566 ของ รมว.สาธารณสุข คือการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรง บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ และสมองเสื่อม สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังมีการให้บริการทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง โดยมีระบบที่มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. ระบบคิวเพื่อผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปผ่านการลงทะเบียน การคัดกรอง และการตรวจรักษาเป็นลำดับแรกของการให้บริการ 2. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจรักษาผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างเพียงพอในแต่ละวัน

3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม 4 มิติ คือ 1. มิติด้านกาย พยาบาลให้คำแนะนำในการฟื้นฟูและรักษาร่างกายจากโรคผิวหนัง และโรคเดิมที่ผู้รับบริการแนะนำการใช้ยา ทายา กินยา การดูแลตัวเองหลังพบแพทย์  2. มิติด้านสังคม ให้คำแนะนำกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ อธิบายอาการผิดปกติที่ควรช่วยผู้สูงอายุสังเกต และพามาโรงพยาบาล เมื่อพบความผิดปกติ​ 3. มิติด้านจิต ในระหว่างที่รอตรวจ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำ เช่น กายบริหารท่าง่ายๆ มีมุมหนังสือให้อ่านเพื่อรอเข้าห้องตรวจ ​4. มิติด้านปัญญา พูดคุยให้กำลังใจ รับฟังผู้รับบริการอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามสถาบันโรคผิวหนังมีความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรวจรักษาได้อย่างทั่วถึง  เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2