ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ปี 2565” จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็น 1 ใน 49 หน่วยงานที่ได้รางวัล หลังรุกพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ “Big Data ด้านสาธารณสุข” พร้อมจัดทำ “แดชบอร์ด” คืนข้อมูลสู่สาธารณะ ย้ำเป็นชุดข้อมูลทรงคุณค่า สปสช.ยินดีเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 


นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหนึ่งใน 49 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล “ชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า” ในงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute หรือ DIGI สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สปสช. เป็นหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่เป็นระบบหลักประกันสุขภาพหลักของประเทศ ดูแลคนไทยกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข ที่ผ่านมา สปสช. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริการต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชันพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบบริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งบนเว็บไซต์ สปสช. แอปพลิเคชัน สปสช. ไลน์ สปสช. @nhso และ Facebook: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ตอบสนองผลแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะการตรวจสอบสิทธิ การลงทะเบียน การเปลี่ยนหน่วยบริการ และการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการรับบริการ (Authentication) 

2

นอกจากนี้ สปสช. มีระบบ New e-Claim สำหรับหน่วยบริการเพื่อส่งข้อมูลเบิกจ่ายที่เชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบการเบิกจ่ายที่แม่นยำและรวดเร็ว จากศักยภาพของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีนี้ ทำให้ สปสช. มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อดำเนินการ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้ สปสช. เป็นหน่วยงานคลังข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่ขของประเทศ หรือ Big Data ที่มีข้อมูลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รวมถึงผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ในฐานะที่ สปสช. ทำหน้าที่ National Clearing House (NCH) จากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

นพ.สินชัย กล่าวว่า ข้อมูลด้านสาธารณสุขขนาดใหญ่นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สปสช.จึงดำเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการคืนข้อมูลสู่สาธารณะผ่านระบบ “แดชบอร์ด” (Dashboard) ที่สรุปข้อมูลรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เข้าใจได้ง่าย ทั้งข้อมูลสำหรับหน่วยบริการและประชาชนทั่วไป เพื่อดูผลการดำเนินงานและการเข้าถึงบริการ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขประเทศ ซึ่งรายการข้อมูลที่รายงานบนแดชบอร์ด อาทิ บริการโควิด-19 บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการไตวายเรื้อรัง บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บริการTele-medicine บริการมะเร็งรักษาทุกที่ และบริการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดย สปสช. จะมีการจัดทำแดชบอร์ดข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะต่อไป 

“สปสช. ภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติในการรับมอบใบประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่าครั้งนี้ โดยชุดข้อมูลที่ สปสช. มีอยู่นี้ถือเป็นข้อมูลทรงคุณค่าอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อสาธารณสุขและพัฒนาประเทศ ซึ่ง สปสช. ยินดีเปิดชุดข้อมูลที่มีในระบบเพื่อให้เกิดการเข้าถึงของทุกฝ่ายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ