ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการวัคซีนชาติ เห็นชอบหลักการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนเองได้


ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 มี 2 วาระการพิจารณาที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือ ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดหาวัคซีนได้ เพื่อช่วยเสริมการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมขอให้ระมัดระวังความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ อปท. รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น บาง อปท. ที่มีงบประมาณมากก็อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงวัคซีนได้มากกว่า อปท.ที่มีงบประมาณน้อย ซึ่งตรงนี้ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนไปหารือรายละเอียดอีกครั้ง

อีกหนึ่งวาระการพิจารณาก็คือ ตามที่ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมกว่า 143 ล้านโดส ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำการวางแผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ปี 2566 โดยให้อิงจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์ โดส) ในปีหน้า

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงยังไม่มีข้อแนะนำออกมา เราจึงวางกรอบไว้ คือฉีดกระตุ้นปีละ 1-2 เข็ม ในกลุ่ม 608 บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมประมาณ 18 ล้านคน หากต้องฉีดคนละ 2 เข็ม ก็จะเป็น 36 ล้านโดส ที่ประชุมจึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนเตรียมการ