ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ทำหนังสือถึง สสจ.ทั่วประเทศ ให้แจ้ง รพ.ทุกแห่ง สนับสนุน “ทันตแพทย์” ให้ อบจ. เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากหลังถ่ายโอนภารกิจ


นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือที่ สธ. 0207.05/ ว 6252 เรื่อง “การให้บริการสุขภาพช่องปากสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด” วันที่ 8 พ.ย. 2565 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัด โดยขอให้ สสจ.​ ดำเนินการใน 2 ประเด็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้แก่ 1. แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดให้การสนับสนุนทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัสดุ และเครื่องมือ เพื่อจัดบริการส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพช่องปาก และการรักษาทางทันตกรรมในสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่สังกัด อบจ. ตามที่ อบจ. ขอความอนุเคราะห์ในระยะเปลี่ยนผ่าน

2. สำหรับจังหวัดที่ไม่มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในสังกัด อบจ. ให้แจ้ง อบจ. หรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เร่งดำเนินการจัดจ้าง หรือจัดหาผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตาภิบาล ในสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่สังกัด อบจ. ตามความเห็นของกองกฎหมาย สธ. (อ่านรายละเอียดที่นี่)

อนึ่ง คำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน 3,264 แห่ง ไปยัง อบจ. ใน 49 จังหวัด ในวันที่ 2 ต.ค. 2565 โดยมีการโอนบุคลากรไปด้วย รวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพช่องปาก คือทันตาภิบาล ที่มีตำแหน่งตามการจ้างงาน ประกอบด้วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มที่ได้ปริญญาสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. ได้รับบริการส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพช่องปาก และการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

1

Attach Files