ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สวรส.วิจัยต่อยอดแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาโรคของตัวเอง ปั้นใหม่เป็นแพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลสุขภาพคนไทย เชื่อมหน่วยบริการทั่วประเทศ แค่กรอกข้อมูลสุขภาพ อาการป่วย บันทึกในแอปฯ เป็นข้อมูลช่วยหมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ


ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในหลากหลายประเด็นจะมีงานวิจัยเป็นฐานสนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับชัดเจน ซึ่งงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal  Health Record : PHR) เชื่อมต่อโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-19 (Line Official Account หมอพร้อม) เป็นอีกงานวิจัยที่ตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

สำหรับเป้าหมายของงานวิจัยดังกล่าว เป็นไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบเวชระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ที่พึงประสงค์กับระบบสุขภาพของคนไทย รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มกลางต้นแบบ และเครือข่ายสารสนเทศ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างประชาชนกับหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาหน้าเมนูต่างๆ ในแอปพลิเคชั่นให้ประชาชนสะดวกต่อการใช้งาน

1

ผศ.ดร.จรวยพร กล่าวว่า การบันทึกข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านแอปฯ หมอพร้อม จะมีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานรัฐบผิดชอบข้อมูล ซึ่งการบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชนผ่านแอปฯ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยบริการ จะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถนำบัตรประชาชนไปยังหน่วยบริการหมอพร้อม DID (Digital ID) ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาหน่วยบริการหมอพร้อมได้ในแอปพลิเคชั่นด้วย

"ประโยชน์ในการใช้งานของระบบสารสนเทศสุขภาพส่วนบุคคล ด้านผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการรักษาโรคของตนเองมากขึ้น และการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลได้ ส่วนหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างสะดวก รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย" ผศ.ดร.จรวยพร กล่าว   

3

รองผอ.สวรส. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันงานวิจัยได้ขยายผลไปทั้ง 12 เขตสุขภาพ ซึ่งได้ข้อมูลสุขภาพในเรื่องต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบการใช้งานฟังก์ชันประวัติการรักษา บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งผลการวิจัยทำให้มีข้อมูลจากหน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการถึง 849 แห่ง และมีการส่งข้อมูล เข้า PHR Center รวม 159 ล้านหน่วย

"ในอนาคต สวรส. จะให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ทั้งในระบบที่หน่วยบริการเป็นผู้บันทึกข้อมูล และระบบที่ประชาชนสามารถบันทึกข้อมูลเองได้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาระบบที่จะนำไปสู่ความสะดวกในการรับบริการสุขภาพ และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน" ผศ.ดร.จรวยพร กล่าวทิ้งท้าย