ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) นำโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. รับยื่นหนังสือจากผู้แทนจาก 16 องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) พร้อมขอแนวทางในการดำเนินงาน

สำหรับการยื่นหนังสือฯ ของภาพประชาสังคมทั้ง 16 องค์กรนั้น ถือเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ในการขยายบริการสุขภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นผู้ร่วมจัดบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573 นี้ 

นับเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบให้องค์กรฯ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อร่วมบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น พร้อมรับค่าบริการภายใต้กองทุนบัตรทอง 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของหน่วยบริการในระบบซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดูแล ไม่ใช่แค่ด้านงบประมาณ แต่รวมไปถึงความยั่งยืนด้านการจัดบริการ และกลไกลในการดูแลประชาชนเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง และยังนับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างองค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีและ สปสช. ในการเข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการระบบบัตรทอง โดยใช้ความใกล้ชิดในชุมชนที่ทำให้เกิดความไว้วางใจกันซึ่งกันและกัน และสามารถเข้าถึงและให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้