ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากโรคติดต่ออันตราย ให้เหลือเพียงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่าด้วยการยกเลิกโรคโควิด-19 ออกจากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศให้เป็นโรคติดต่อระวัง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวัง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป้นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิดที่ลดลง รวมถึงอัตราการติดเชื้อในต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน ตลอดจนในประเทศไทยมีจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเพียงพอ อีกทั้งประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครอบคลุม ทำให้มีภูมิคุ้มที่เพิ่มขึ้น

สำหรับประกาศทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. เรื่องการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสข เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2565 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และ 2. เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

เอกสารฉบับเต็ม : T_0001.PDF (soc.go.th) , T_0002.PDF (soc.go.th)