ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ และเห็นชอบต่อการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีก 3 ฉบับ เพื่อช่วยยกระดับการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและระบบบริการ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐาน


นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน 4 เรื่องสำคัญ 

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ (ม.27) 2. การให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.7(3)) 3. การกำหนด ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.28) และ 4. การแจ้งและการรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ (ม.29)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบต่อการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยบริการสุขภาพจากการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม (ม.24(1)) 2. การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ม.24(2)) และ 3. การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการฯ (ม.25 วรรค 3) 

สำหรับอนุบัญญัติทั้ง 3 ฉบับนี้ โดยหลักการแล้วจะนำไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอาชีวเวชกรรม และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลสุขภาพคนทำงานทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากมลพิษ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่างๆ และสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความก้าวหน้ากลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562