ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2

พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือวัยรุ่นทุกคน รู้ไหมว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) สำหรับเด็กโตและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-24 ปี ถึง 11 สิทธิประโยชน์ ซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกสิทธิทั่วประเทศ อีกทั้งยังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้เลย

1. ฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับเด็กหญิง ป.5)

2. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญ

3. ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด และเอชไอวี

4. ตรวจช่องปากและฟัน รวมถึงตรวจวัดความดันโลหิต

5. เคลือบฟลูออไรด์ และหลุมร่องฟัน

6. แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ (สำหรับนักเรียน ป.1)

7. การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก

8. การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด

9. ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน

10. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด

11. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ (บริการสายด่วนเลิกบุหรี่จะเริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้ว)