ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ลงนามร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จับมือดำเนินงานพัฒนาบุคลากรการพยาบาล "สุขภาพจิต-จิตเวช" ในด้านต่างๆ สู่การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสุขภาพจิต​ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565 เพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พัฒนางานวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากร

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

1

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยร่วมกับหน่วยงานให้บริการสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

2

ด้าน รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านการจัดบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และการบริการวิชาการนำสู่การสร้างนโยบายชี้นำสังคม

"นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมด้านการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต อีกด้วย" รศ.ดร.ยาใจ กล่าว

3