ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศกำหนดกรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิก และอนุญาตให้นักศึกษาชั้นคลินิกงดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบฯ


คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 เรื่อง “กรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2565” ลงนามโดย ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดกรอบเวลาการทำงานของนักศึกษาชั้นคลินิก

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับประกาศของแพทยสภา เรื่องกรอบเวลาทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

  1.  ชั่วโมงการทำงานของนักศึกษาแพทย์นอกเวลาราชการ ไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.  ระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน
  3.  กรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักผ่อนหลังจากนั้นอย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เวรและบริบทการปฏิบัติงานของภาควิชานั้นๆ)

นอกจากนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ ยังได้ออกประกาศอีกหนึ่งฉบับ เรื่อง อนุญาตให้นักศึกษาชั้นคลินิกงดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบฯ โดยมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นคลินิกก่อนการสอบลงกองของรายวิชา (เฉพาะที่จัดสอบนักศึกษาพร้อมกันทั้งกลุ่ม Rotation) ทุกประเภทเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความเท่าเทียม

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้งดการให้อยู่เวรนอกเวลาราชการและปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปของวันก่อนสอบ จนกว่าการสอบลงกองจะเสร็จสิ้น

1

2